Kalla kriget

Under slutet av andra världskriget, till i början av 1990-talet, uppstod en intensiv period av spänning och rivalitet mellan USA och Sovjetunionen. Denna period kallades kalla kriget. 

Varför?
Förenklat var anledningen till konflikten var ideologiska och politiska skillnader, där USA och dess allierade förespråkade kapitalism, demokrati och frihet. Sovjetunionen och deras allierade förespråkade istället kommunism, diktatur, och kollektivism. 

”Kallt” krig?
Under Kalla kriget pågick en ”kall” kamp, där USA och Sovjetunionen använde olika metoder för att underminera varandras inflytade, och stödja sina respektive allierade. Det ”kalla” syftar på att USA och Sovjetunionen inte gick in i ”het” strid direkt med varandra.

NATO och Warszawapakten
NATO (North Atlantic Treaty Organization) bildades 1949. Försvarsalliansens syfte var att skydda Europa mot hotet från öst, och baserades på principen att ett angrepp mot ett medlemsland skulle betraktas som ett angrepp mot hela alliansen. 
Som svar på detta, bildades Warszawapakten av Sovjetunionen och andra östeuropeiska länder.

Kapprustning
Bägge sidor investerade enorma resurser för att utveckla nya och mer avancerade vapen, inklusive kärnvapen, missiler, utbåtar, flygplan och rymdfarkoster. I denna kapprustning försökte de överträffa varandra i teknologisk utveckling och militär styrka.  

Proxykrig
Det förekom även flera proxykrig, där USA och Sovjetunionen stöttade olika sidor av de stridande parterna. Några exempel på proxykrig var Koreakriget, Vietnamkriget, och Sovjets invasion av Afghanistan. Spioneri- och sabotageoperationer förekom flitigt från båda sidor.

Inte bara militärt
Värt att notera är att styrkemätningarna inte bara var militära. USA (kapitalism) och Sovjetunionen(kommunism) tävlade ständigt om att vara den överlägsna samhällsfilosofin. 
Sovjet var först upp i rymden, men USA var först på månen osv. 
Rivaliteten märktes även t.ex. inom idrotten, där både USA och Sovjetunionen använde alla möjligheter att pressa människans kropp för att stå överst på prispallen och vinna ära till sitt land. 

Avslutet
När Sovjetunionen upplöstes i början av 1990-talet, släppte även de politiska spänningarna, och det Kalla kriget hade avslutats.


Blå länder – Usa och deras allierade
Röda länder – Sovjetunionen och allierade
Grå länder – officiellt neutrala

Sverige under kalla kriget

Sverige påverkades på många sätt av Kalla kriget, trots att landet officiellt var neutralt och inte medlem i någon av de militära allianser som bildades under perioden.

Militär upprustning
Sverige genomförde en omfattande militär upprustning under kalla kriget. Det fanns ett behov av att rusta upp sin egna försvarsförmåga för att möta eventuella hot från Sovjetunionen och dess allierade.
Sverige utvecklade en stark försvarsindustri och en allmän värnpliktsorganisation. Det byggdes upp en stor beredskapsorganisation som skulle kunna användas vid en eventuell krigssituation.

Utrikespolitiken
Sverige försökte bibehålla en neutral position, och ansträngde sig för att bygga upp goda relationer med både USA och Sovjetunionen. Sverige hade ett nära samarbete med Finland, som också var neutralt. De jobbade tillsammans för att främja fred och stabilitet i regionen. 

Fredsbevarande
Förutom sitt arbete med att bevara freden i närområdet, engagerade Sverige sig aktivt i internationella fredsbevarande operationer. Sverige skickade fredsbevarande styrkor till olika delar av världen för att främja fred och stabilitet. De svenska trupperna hade gott rykte, och var kända för sin höga kvalitet och kompetens. Soldaterna bidrog på plats med utveckling och humanitära insatser.

Oron
Under denna period var Sveriges oro främst koncentrerad på två områden – att dras in i konflikt med Sovjetunionen, och risken för kärnvapenkrig. 
På grund av kalla krigets spionarbete (både från USA och Sovjet), lade Sverige säkerhetsnivån högt. Vi hade strikta regler för att skydda känslig information. Vissa geografiska zoner var militära skyddsområden, och även om utlänningar fick passera via till exempel E4an, fick de inte stanna till.